تفسیر سوره حمد

دانلود فایل پی دی اف تفسیر سوره حمد

فهرست مطالب

۱- سوره حمد معرفی کتاب قرآن است

۲- منظور از علم

۳- هدایت یعنی چه وهدایت چگونه حاصل می شود؟

۴- یکی ازمهمترین اهداف خلقت جهان هستی هدایت و آموزش انسان بوده است

۴٫۱- شاکله در انسان چیست؟

۴٫۱٫۱- معلوماتی که بر عقل انسان برای تصمیم گیری تأثیر دارد

گروه اول: علم و معلوماتی که انسان فرا می گیرد

الف – علم و معلومات نسبت به عالم مادی

ب – معلومات ناشی از سنت های خانوادگی، سنت ها و فرهنگ های قومی و ملی

ج- معلومات انسان در مورد حقیقت جهان هستی و حقیقت خود انسان

گروه دوم: عوامل دیگری که عملکردی مانند علم و معلومات دارند

الف – غرایز

ب – گرایش های فطری

ج – شکل ظاهری انسان

د – مالکیت دارائی های مادی

ه – پست و مقام اجتماعی

و- افرادی که انسان با آنها رابطه نزدیک دارد

ز- خصلت ها و خصوصیت های ناشی از تلقی دارائی از امکانات مادی و غیرمادی

۵- پیش زمینه های آموزش

۵٫۱- کلی نگری

۵٫۱٫۱- تعریف سیستم و علم سیستم ها (System science)

۵٫۱٫۱٫۱- تعریف شعور سیستم

۵٫۱٫۱٫۲- انواع سیستم ها

الف – سیستم بسته  (Closed system)

ب – سیستم باز (Open system)

۵٫۱٫۲- بر سیستم کل نگری حاکم است

۵٫۱٫۳- رفتن از کثرت به وحدت

۵٫۱٫۴-  سیستم یکپارچه جهان هستی

۵٫۱٫۴٫۱- مختصات سیستم جهان هستی

۵٫۱٫۴٫۲- قوانین  جهان هستی

۵٫۱٫۴٫۳- تونل زمان

۵٫۲-  ذهن باز

۵٫۲٫۱- صبر

۵٫۲٫۲- ذهن باز نشانه خردمندی است

۶- صراط مستقیم یعنی چه؟

۷- آموزش انسان برای هدایت بطرف هدف از چه طریق هائی صورت می گیرد

۷٫۱- هدایت ذاتی

۷٫۱٫۱- تعریف فطرت

۷٫۱٫۲- گرایش های فطری

الف- گرایش به خدا

ب- گرایش برای درک جهان و رسیدن به دانائی

ج- گرايش به زيبايی و هنر

د- گرایش به نکوئی

ه- گرایش به وجدان اخلاقی

۷٫۲- هدایت از طریق آموزش مستقیم

۷٫۳- آموزش عملی، آزمایش

۷٫۳٫۱- آموزش عملی

۷٫۳٫۲- آزمایش

۸- هدف از آمدن انسان به دنیا

۸٫۱- آیاتی که در قرآن آمده و هدف از خلقت انسان را بیان می کند

۸٫۱٫۱- پرستش خداوند

۸٫۱٫۲- امت واحده

۸٫۱٫۲٫۱- نمونه ای از امت واحده که در قرآن آمده است

۸٫۱٫۲٫۲- خصوصیات حضرت ابراهیم

۹- هدف از آفریدن انسان درک حقیقت جهان هستی و انسان و رسیدن به فطرت خالص و وحدت از طریق تئوری و تجربه عملی است

۹٫۱- ترکیب و وحدت

۹٫۲- راه های رسیدن به فطرت خالص و وحدت

راه اول- رسیدن به فطرت خالص از طریق شناخت حقیقت جهان هستی و حقیقت انسان (خود)

راه دوم- رسیدن به فطرت خالص از طریق تقویت گرایش های فطری و پاک کردن ناخالصی های نفس

۹٫۳- با رسیدن به وحدت انسان از ترس و غم رهائی می یابد و امکان رشد شعوری نامحدود را پیدا می کند

۱۰- خلاصه داستان انسان

۱۱- تفسیر بعضی از موضوعاتی که در قرآن آمده از دیدگاه هدفی که انسان برای آن خلق شده است

۱۱٫۱- یاد و درک حضورخدا

۱۱٫۲- دین

۱۱٫۳- ستم بر خود (ظلم بر نفس)

۱۱٫۴- باقیات صالحات

۱۱٫۵- تسلیم

۱۱٫۶- خلیفه (جانشین) خدا

پی نوشت

دارائی

۱- درک مالک بودن و دارائی از کجا سرچشمه می گیرد

۲ – تلقی خود را از دارائی ها تغییر دهیم