متافیزیک

دانلود فایل پی دی اف متافیزیک

فهرست مطالب

۱- ریشه لغت متافیزیک

۲- تعریف متافیزیک

۳- متافیزیکی بودن علم (قانون) حاکم بر جهان هستی

۴- متافیزیکی بودن علم انسان

۵- جهان هستی براساس متافیزیک بوجود آمده و بقا و نظم دارد

۶– خصوصیات متا فیزیک